กองบรรณาธิการ


ลำดับที่ ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัย
1.       รศ.ดร. ณัฐพร พานโพธิ์ทอง
      Assoc. Prof. Dr. Nattaporn Phanphothong
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      Chulalongkorn University, Thailand
2.       รศ. ดร. ศานติ ภักดีคำ
      Assoc. Prof. Dr. Santi Phakdeekham
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
      Srinakarintrawirot University, Thailand
3.       ผศ.ดร. ทรงธรรม อินทจักร
      Assist. Prof. Dr. Songtham Intrachakra
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      Thammasat University, Thailand
4.       ดร. ปัทมา พัฒน์พงศ์
      Asst. Prof. Dr.Umaporn Sungkaman
      มหาวิทยาลัยมหิดล
      Mahidol University, Thailand
5.       ผศ. ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน
      Dr. Pattama Patpong
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      Kasetsart University, Thailand
6.       Dr. Andrew Jocuns       Thammasat University, Thailand
7.       Dr.Nguyen Ngoc Binh       Vietnam National University, Hanoi, Vietnam
8.       Dr.Sidney Da Silva Facundes       The Federal University of Pará, Brazil.