กองบรรณาธิการ


ลำดับที่ ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัย
1.       ผศ. ดร.ทรงธรรม อินทจักร
      Asst. Prof. Dr.Songthama Intachakra
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      Thammasat University, Thailand
2.       ผศ. ดร.นันทนา วงษ์ไทย
      Asst. Prof. Dr.Nuntana Wongthai
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
      Srinakarintrawirot University, Thailand
3.       ดร. ปัทมา พัฒน์พงศ์
      Asst. Prof. Dr.Umaporn Sungkaman
      มหาวิทยาลัยมหิดล
      Mahidol University, Thailand
4.       ผศ. ดร.เมลดา สุดาจิตรอาภา
      Asst. Prof. Dr.Melada Sudajit-apa
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      Thammasat University, Thailand
5.       ผศ. ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข
      Asst. Prof. Dr.Siriporn Pakdeepasuk
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      Chulalongkorn University, Thailand
6.       ผศ. ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน
      Asst. Prof. Dr.Umaporn Sungkaman
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      Kasetsart University, Thailand
7.       Asst. Prof. Dr.Kyung Eun Park       Hankuk University, Korea
8.       Dr.Andrew Jocuns       Thammasat University, Thailand
9.       Dr.Nguyen Ngoc Binh       Vietnam National University, Hanoi, Vietnam