กองบรรณาธิการ


ลำดับที่ ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัย
1.       ผศ.ดร. ทรงธรรม อินทจักร
      Assist. Prof. Dr. Songtham Intrachakra
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      Thammasat University, Thailand
2.       รศ.ดร. ณัฐพร พานโพธิ์ทอง
      Assoc. Prof. Dr. Nattaporn Phanphothong
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      Chulalongkorn University, Thailand
3.       รศ. ดร. ศานติ ภักดีคำ
      Assoc. Prof. Dr. Santi Phakdeekham
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
      Srinakarintrawirot University, Thailand
4.       ผศ.ดร. สาวิตรี คทวณิช
      Assist. Prof. Dr. Savitri Gadavanij
      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
      National Institute of Development Administration (NIDA),
      Thailand
5.       อาจารย์ ดร. ชมนาด อินทจามรรักษ์
      Dr. Chmmanad Intajamornrak
      มหาวิทยาลัยนเรศวร
      Naresuan University, Thailand
6.       ดร. ปัทมา พัฒน์พงศ์
      Dr. Pattama Patpong
      มหาวิทยาลัยมหิดล
      Mahidol University, Thailand
7.       Prof. Dr. Suzanne Scollon       Geosemiotics, Seattle, USA.
8.       Dr. Andrew Jocuns       Thammasat University, Thailand