ติดต่อเรา:

      กองบรรณาธิการวารสารภาษาและภาษาศาสตร์
      ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
      มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
      กรุงเทพฯ 10200
      โทร.02-613-2585
      E-mail: tulinguistics.journal@gmail.com
      http://www.facebook.com/tulinguistics.journal