บรรณาธิการ (Editor in chief)

      รศ. ดร. ชลธิชา บำรุงรักษ์
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      Assoc. Prof. Dr. Cholticha Bamrungraks
      Thammasat University, Thailand

ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Associate Editor )

      รศ. ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      Assoc. Prof. Dr.Chatchawadee Saralamba
      Thammasat University, Thailand