เลขานุการโครงการวารสารฯ (Journal Secretary)

      นางสาวณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      Ms.Nattarakan Khamchaiwut
      Thammasat University, Thailand