เลขานุการโครงการวารสารฯ (Journal Secretary)

      นางสาวรังสิมา รุ่งเรือง
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      Ms.Rangsima Rungrueng
      Thammasat University, Thailand