เลขานุการโครงการวารสารฯ (Journal Secretary)

      อาจารย์ ธาวินี จรัสโชติกุล
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      Ajarn Thawinee Jaruschotikul
      Thammasat University, Thailand