วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (ฉบับล่าสุด)


>
ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1.       ปกหน้า
2.       ปกรอง
3.       สารบัญ
4.       บทบรรณาธิการ
5.       การกล่าวความจริงและการโกหก
      จากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม (บทคัดย่อ)
6.       บทคัดย่อในวารสารวิชาการเยอรมันและไทยด้านภาษาและวรรณคดี:
      การศึกษาเปรียบต่างเชิงภาษาศาสตร์ข้อความต่อเนื่อง (บทคัดย่อ)
7.       การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อการใช้คำต่างประเทศในภาษาไทย (บทคัดย่อ)
8.       หน้าที่ในการสื่อสารและวากยสัมพันธ์ของประโยคแปรในภาษาไทย
      กรณีหน่วยสร้างประโยคเจาะเน้นต่าง (บทคัดย่อ)
9.       Globalisation and the Language Situation in Thailand (บทคัดย่อ)
10.       เกี่ยวกับผู้เขียน
11.       ปกหลัง

วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่1


>
ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1.       ปกหน้า
2.       ปกรอง
3.       สารบัญ
4.       บทบรรณาธิการ
5.       กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ของนักศึกษาสหวิทยาการที่มีระดับความสามารถ
      ในการอ่านภาษาอังกฤษทางสังคมศาสตร์สูงและต่ำ (บทคัดย่อ)
6.       เรียนรู้ภาษาไทยโบราณผ่านภาษาตระกูลมอญขเขมรสาขาขมุอิก (บทคัดย่อ)
7.       การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏใน
      ภาษาไทยและภาษาจีน (บทคัดย่อ)
8.       การเมืองเรื่องการปฎิเสธ: กรณีศึกษารัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษ์ ชินวัตร (บทคัดย่อ)
9.       Colors as Conceptual Metaphors of Emotionsin English and Thai:
      A Cognitive Linguistics in Focus (บทคัดย่อ)
10.       A Comparison of News Discourse of Thai Newspaper and English-language
      Newspaper Published in Thailand (บทคัดย่อ)
11.       เกี่ยวกับผู้เขียน
12.       ปกหลัง

วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2


ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1.       ปกหน้า
2.       ปกรอง
3.       สารบัญ
4.       บทบรรณาธิการ
5.       กระบวนการเกิดคำใหม่ในภาษาไทย (บทคัดย่อ)
6.       ความสำคัญของการยับยั้งเจตนาในความสุภาพปลดพันธนาการ (บทคัดย่อ)
7.       คุณสมบัติทางอรรถศาสตร์ของคำช่วยหลังกริยาแล้ว:
      การศึกษาแบบอิงคลังข้อมูลภาษา (บทคัดย่อ)
8.       ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เดิมเชิงเนื้อหากับระดับความสามารถ
      ในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางในปริจเฉทที่ต่างกัน
      ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (บทคัดย่อ)
9.       Critical Discourse Analysis of News Headlines:
      A Case of Youth Crime in Thailand (บทคัดย่อ)
10.       เกี่ยวกับผู้เขียน
11.       ปกหลัง