วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1


ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1.       ปกหน้า
2.       ปกรอง
3.       สารบัญ
4.       บทบรรณาธิการ
5.       โครงสร้างของบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ประเภทผลงาน (บทคัดย่อ)
6.       ชาวอ่าข่า ภาษา และการสร้างระบบเขียนภาษาอ่าข่าด้วยอักษรไทย:
       บ้านแม่สะแสบป อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย(บทคัดย่อ)
7.       การตระหนักรู้เชิงอภิวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการสนทนากลุ่มของผู้ใช้ภาษาชาวไทย(บทคัดย่อ)
8.       ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและการเลือกใช้กลวิธีความสุภาพ
      ในวัจนกรรมการปฏิเสธต่อการขอร้องในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ (บทคัดย่อ)
9.       กระบวนการขยายความหมายของคำว่า เสือก ในภาษาไทย (บทคัดย่อ)
10.       เกี่ยวกับผู้เขียน
11.       ปกหลัง