วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2


ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1.       ปกหน้า
2.       ปกรอง
3.       สารบัญ
4.       บทบรรณาธิการ
5.       ประสิทธิผลด้านโครงสร้างประโยคและด้านคำศัพท์จากการใช้เพลงภาษาอังกฤษ
      ในการสอนภาษาองกฤษพื้นฐานของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บทคัดย่อ)
6.       ลักษณะทางวากยสัมพันธ์ในการเขียนประโยคของเด็กออทิสติกไทย (บทคัดย่อ)
7.       การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ถ้อยคำบรรยายข้อคิดเห็นเชิงอภิวจันปฏิบัติศาสตร์
      ของชาวไทยและชาวญี่ปุ่น(บทคัดย่อ)
8.       A Factor for Interpreting Tourism Slogan (Abstract)
9.       Language policy in Thailand Malaysia and Singapore for Unskilled Migrant Workers(Abstract)
10.       เกี่ยวกับผู้เขียน
11.       ปกหลัง