วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 2


ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1.       ปกหน้า
2.       ปกรอง
3.       สารบัญ
4.       บทบรรณาธิการ
5.       การฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาคนสี่กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหสัดสกลนคร (บทคัดย่อ)
6.       เมื่อ "คน" กลายเป็น "สัตว์": ความหมายเปรียบเทียบของสัตว์ในภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย
      (บทคัดย่อ)
7.       การวิเคราะห์เสียงที่สื่อความหมายในวรรณคดี: กรณีศึกษา "นิราศลอนดอน"(บทคัดย่อ)
8.       การแปลคำสันธาน "and" เป็นภาษาไทยและความเป็นสากลลักษณ์:
      (กรณีศึกษา "Little House in th eBig Woods" ของ Laura Ingalls Wilder (บทคัดย่อ)
9.       การกลายเป็นคำไวยากรณ์ของคำว่า "ยัง" (บทคัดย่อ)
10.       เกี่ยวกับผู้เขียน
11.       ปกหลัง


วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่1


ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1.       ปกหน้า
2.       ปกรอง
3.       สารบัญ
4.       บทบรรณาธิการ
5.       สารไร้ถ้อยคำในเรื่องสั้นไทย (บทคัดย่อ)
6.       รายการคำศัพท์ที่มีความถี่สูงสุดในบทความปริทัศน์สาขาสัตว์ทดลอง (บทคัดย่อ)
7.       การแปลความสัมพันธ์เชิงอำนาจ : กรณีศึกษานวนิยายเรื่อง "ฟิตตี้ เฉดส์ ออฟเกรย์"(บทคัดย่อ)
8.       การแปลตัวเลขในการล่ามการประชุมไทย-อังกฤษ(บทคัดย่อ)
9.       ภาษา: สิทธิ และพลังเพื่อการพัฒนา (บทคัดย่อ)
10.       เกี่ยวกับผู้เขียน
11.       ปกหลัง