วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2


>
ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1.       ปกหน้า
2.       ปกรอง
3.       สารบัญ
4.       บทบรรณาธิการ
5.       การศึกษากลวิธีแสดงความเห็นแย้งของนักศึกษาเกาหลีที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2
      ในการสนทนาแบบแสดงความคิดเห็นในภาษาไทยตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์อันตรภาษา
      "An Interlanguage Pragmatic Study on the Disagreement Strategies of Korean Students
      Who Speak Thai as a Second Language in Thai Argumentative Conversation"
6.       งานวิจัยภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาไทยวน
7.       How Sunthorn Phu Expressed his Aesthetic Values through Sanskrit?
8.       Do you Know How to Live a Desirable Life?: A Critical Discourse Analysis of the
      “Guidance for Life” self-help Books in Thai
9.       เกี่ยวกับผู้เขียน
10.       ปกหลัง

วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 34 ฉบับที่1


>
ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1.       ปกหน้า
2.       ปกรอง
3.       สารบัญ
4.       บทบรรณาธิการ
5.       ทัศนภาวะในวาทกรรมการเงิน: สินเชื่อ บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดจากสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์
      (บทคัดย่อ)
6.       การสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยในรอบทศวรรษ ของสาขาวิชาฝรั่งเศสศึกษา
      คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บทคัดย่อ)
7.       กลวิธีลักลอกงานวิชาการภาษาไทย: การวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์ (บทคัดย่อ)
8.       Thai Primary School History Textbooks: A Textually-oriented Critical Discourse Analysis
       (บทคัดย่อ)
9.       The Perceptions of Thai EFL Students towards English Linguistic Imperialism in Facebook
      Context (บทคัดย่อ)
10.       เกี่ยวกับผู้เขียน
11.       ปกหลัง