ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความ

         1. ผู้เขียนจัดเตรียมต้นฉบับบทความตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
         2. ผู้เขียนนำส่งต้นฉบับให้กองบรรณาธิการ
         3. กองบรรณาธิการพิจารณาบทความ และนำส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพ
         4. รับผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุุฒิ
         5. กองบรรณาธิการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วแจ้งผลการพิจารณาตีพิมพ์ให้ผู้เขียนทราบ
         6. ผู้เขียนปรับแก้บทความและนำส่งกองบรรณาธิการ
         7. กองบรรณาธิการทำการตรวจสอบรูปแบบความถูกต้องครั้งสุดท้ายและส่งไฟล์บทความให้ผู้เขียนตรวจสอบ
         8. กองบรรณาธิการทำการเผยแพร่บทความลงในเว็ปไซต์

หลักเกณฑ์การส่งต้นฉบับบทความ

         1. รูปแบบต้นฉบับ
         2. การส่งต้นฉบับ
             เมื่อจัดทำต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนสามารถนำส่งต้นฉบับได้หลายช่องทางดังนี้
             2.1 ส่งทางอีเมล ที่ tulinguistics.journal@gmail.com
             2.2 ส่งทางไปรษณีย์
                  ส่งไฟล์ในรูปแบบซีดี พร้อมต้นฉบับที่พิมพ์ลงกระดาษแล้วมาที่
                  กองบรรณาธิการวารสารภาษาและภาษาศาสตร์
                  ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
                  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200