ปรัชญาในการผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์


     สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจมนุษย์และสังคม เข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำรงชีวิต และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมวิสัยทัศน์ ปี 2560-2564


     “คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศด้าน มนุษยศาสตร์ ”พันธกิจของคณะศิลปศาสตร์


   1.จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
   2. เน้นการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศ
   3.ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ รวมทั้งให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส
   4. ศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย