แนะนำบุคลากรใหม่

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล:นายรัชกฤช วงษ์วิลาศ
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:22 สิงหาคม 2560
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาภาษาจีน
ชื่อ-นามสกุล:นางสาวนวลรัตน์ ฉิมสุด
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:28 สิงหาคม 2560
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อ-นามสกุล:นางสาวยุภาลัย ปู่ชัยเคน
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:4 กันยายน 2560
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:งานบริหารการศึกษาและวิจัย (งานบัณฑิตศึกษา)
ชื่อ-นามสกุล:ป้อมเพชร ตาณังกร
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:1 สิงหาคม 2560
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
ชื่อ-นามสกุล:ลภัสวีณ์ นิลมานัตต์
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:17 กรกฎาคม 2560
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)
ชื่อ-นามสกุล:มินตรา ตันติกิจรุ่งเรือง
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:17 กรกฎาคม 2560
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ