แนะนำบุคลากรใหม่

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล:มานา ชุณห์สุทธิวัฒน์
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:19 ตุลาคม 2561
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาประวัติศาสตร์