แนะนำบุคลากรใหม่

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล:กฤชญาณ อินทรัตน์
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:2 มกราคม 2562
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาชาวิชาภูมิศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล:ณัฏฐนิจ แช่มสุวรรณวงศ์
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:2 มกราคม 2562
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาชาวิชาภาษาจีน
ชื่อ-นามสกุล:ธนัท ปรียานนท์
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:2 มกราคม 2562
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาชาวิชาประวัติศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล:ฉัตรชัย มงคลสิน
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:11 ธันวาคม 2561
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:โครงการศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อ-นามสกุล:มานา ชุณห์สุทธิวัฒน์
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:19 ตุลาคม 2561
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาประวัติศาสตร์