แนะนำบุคลากรใหม่

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล:นางสาวชุติมา ชัยโอภาส
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:19 กุมภาพันธ์ 2561
ตำแหน่ง:นักประชาสัมพันธ์
สังกัด:งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารงานทั่วไปและธุรการ
ชื่อ-นามสกุล:นางสาวสุธิดา มณีรัตนโชติ
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:5 กุมภาพันธ์ 2561
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่วิจัย
สังกัด:งานส่งเสริมผลงานวิชาการและวิจัย