แนะนำบุคลากรใหม่

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล:แพรววิภา สุขสวัสดิ์
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:1 กุมภาพันธ์ 2560
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:โครงการวิเทศคดีศึกษาอาเซียน-จีน
ชื่อ-นามสกุล:ภิญญาพัชญ์ สุขดวง
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:1 กุมภาพันธ์ 2560
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:โครงการวิเทศคดีศึกษาอาเซียน-จีน
ชื่อ-นามสกุล:มนฑิตา โรน์จทินกร
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:20 มกราคม 2560
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ
ชื่อ-นามสกุล:วีรญา กังวานเจิดสุข
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:5 มกราคม 2560
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:กลุ่มวิชาภาษษอาเซียน ((ภาษาเกาหลี)
ชื่อ-นามสกุล:สุชาวดี ศิลปรัตน์
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:6 ธันวาคม 2559
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาภูมิศาสตร์