แนะนำบุคลากรใหม่

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล:นายเปลี่ยมศักดิ์ หงส์จำรัสศิลป์
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:4 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ (สาขาวิชาประวัติศาสตร์)
ชื่อ-นามสกุล:นายธมกร จำนงค์
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:1 ธันวาคม 2560
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อ-นามสกุล:นายวิศรุต ไผ่นาค
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:6 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อ-นามสกุล:นางสาวปริสา ทัดศรี
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:2 ตุลาคม 2560
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:สาขาวิชาประวัติศาสตร์