แนะนำบุคลากรใหม่

รูปภาพ รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล:ภาวิณี ภูหอม
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:3 เมษายน 2560
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:โครงการวิเทศคดีศึกษาอาเซียน-จีน
ชื่อ-นามสกุล:ตุลยา นครจินดา
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:3 เมษายน 2560
ตำแหน่ง:อาจารย์
สังกัด:ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล:โสภณัฐ ว่องวิกย์การ
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:1 มีนาคม 2560
ตำแหน่ง:นักวิชาการเงินและบุญชี
สังกัด:การคลัง
ชื่อ-นามสกุล:นางสาวสุจิตรา บุญธรรม
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:1 มีนาคม 2560
ตำแหน่ง:นักวิชาการเงินและบุญชี
สังกัด:โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ชื่อ-นามสกุล:แพรววิภา สุขสวัสดิ์
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:1 กุมภาพันธ์ 2560
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:โครงการวิเทศคดีศึกษาอาเซียน-จีน
ชื่อ-นามสกุล:แพรววิภา สุขสวัสดิ์
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:1 กุมภาพันธ์ 2560
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:โครงการวิเทศคดีศึกษาอาเซียน-จีน
ชื่อ-นามสกุล:ภิญญาพัชญ์ สุขดวง
รายงานตัวเข้ารับราชการเมื่อ:1 กุมภาพันธ์ 2560
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด:โครงการวิเทศคดีศึกษาอาเซียน-จีน