ข่าวประชาสัมพันธ์คณาจารย์คณะฯ หมดเขตประกาศ
- 1.คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
-
- 2.คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการ SEAS
-
- 3.คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเลขานุการคณะศิลปศาสตร์
-
- 4.คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
-
- 5.คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการคลังและบริการสังคม
-
- 6.คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
-
- 7.คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
-
- 8.คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา บรรณารักษศาสตร์ ภูมิศาสตร์
-

ข่าวประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่คณะฯ หมดเขตประกาศ
-
-