ลำดับที่ ภาควิชาต่างๆ (ระดับปริญญาตรี)
1.
ภาควิชาจิตวิทยา บรรณารักษศาสตร์ ภูมิศาสตร์
- จิตวิทยา
- บรรณารักษศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
2.
ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
- ประวัติศาสตร์
- ปรัชญา
- ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
3.
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก
- ภาษาจีน
- ภาษาญี่ปุ่น
- ภาษาไทย
4.
ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก
- ภาษาฝรั่งเศส
- ภาษาเยอรมัน
- ภาษารัสเซีย
5.
ภาควิชาอังกฤษและภาษาศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาศาสตร์

       ลำดับที่ โครงการพิเศษต่างๆ (ระดับปริญญาตรี)
1.
โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (British and American Studies Program)
2.
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Southeast Asian Studies Program)
3.
โครงการรัสเซียศึกษา (Russian Studies Program)
4.
โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Business English Communication Program)
5.
โครงการปริญญาตรี สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ) (International Studies (ASEAN-China) (International Program))

       ลำดับที่ โครงการพิเศษต่างๆ (ระดับปริญญาโท)
1.
โครงการปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Organization Psychology)
2.
โครงการประกาศนีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการจัดการ (English for Business and Management)
3.
โครงการปริญญาโท-เอก สาขาภาษาอังกฤษศึกษา (M.A. - Ph.D. in English Language Studies)
4.
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย (M.A. in Translation)

       ลำดับที่ โครงการพิเศษต่างๆ (ระดับปริญญาเอก)
1.
โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (Doctor of Philosophy (Linguistics))