ลำดับที่ รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562
1.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 13 กัมภาพันธ์ 2562

       ลำดับที่ รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561
1.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 6 กัมภาพันธ์ 2561
2.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
3.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
4.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561
5.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561
6.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

       ลำดับที่ รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560
1.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560
2.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
3.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2560
4.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560

       ลำดับที่ รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559
1.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559
2.
รายงานการประชุมกรรมกาประจำรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559
3.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559
4.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559
5.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559
6.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559


ข้อมูล ณ เดือน.....