ลำดับที่ รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560
1.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560
2.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
3.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2560
4.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560

       ลำดับที่ รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559
1.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559
2.
รายงานการประชุมกรรมกาประจำรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559
3.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559
4.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559
5.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559
6.
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559

       ลำดับที่ รายงานการประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2558
1.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558
2.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2558 วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
3.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2558 วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558
4.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2558 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558
5.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2558 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558
6.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2558 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558
7.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2558 วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2558
8.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2558 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2558
9.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2558 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558
10.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2558 วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558
11.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2558 วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558
12.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2558 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558

       ลำดับที่ รายงานการประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2557
1.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2557 วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557
2.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2557 วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
3.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2557 วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557
4.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2557 วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557
5.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2557 วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557
6.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2557 วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557
7.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2557 วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557
8.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2557 วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557
9.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2557 วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557
10.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2557 วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557
11.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2557 วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557
12.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2557 วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557

       ลำดับที่ รายงานการประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2556
1.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2556 วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556
2.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2556 วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
3.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2556 วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556
4.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2556 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556
5.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2556 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556
6.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2556 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556
7.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2556 วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556
8.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2556 วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556
9.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2556 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2556
10.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2556 วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556
11.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2556 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556
12.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2556 วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556

       ลำดับที่ รายงานการประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2555
1.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2555 วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2555
2.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2555 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
3.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2555 วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555
4.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2555 วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555
5.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2555 วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555
6.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2555 วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555
7.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2555 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555
8.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2555 วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555
9.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2555 วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555
10.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2555 วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555
11.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2555 วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555
12.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2555 วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555

       ลำดับที่ รายงานการประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2554
1.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2554 วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554
2.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2554 วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
3.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2554 วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2554
4.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2554 (วาระพิเศษ) วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554
5.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2554 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554
6.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2554 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554
7.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2554 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554
8.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2554 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554
9.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2554 วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554
10.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2554 วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2554
11.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554

       ลำดับที่ รายงานการประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชุมประจำปี 2553
1.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2553 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
2.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ พ.2 /2553 วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553
3.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2553 วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553
4.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2553 วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2553
5.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2553 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2553
6.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2553 (วาระพิเศษ) วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553
7.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2553 วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2553
8.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2553 วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2553
9.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2553 วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2553
10.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2553 วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2553

       ลำดับที่ รายงานการประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชุมประจำปี 2552
1.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2552 วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2552
2.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2552 วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
3.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2552 วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552
4.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2552 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2552
5.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2552 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2552
6.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2552 วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2552
7.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2552 วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2552
8.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2552 วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2552
9.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2552 วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2552
10.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2552 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2552
11.
รายงานการประชุมประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2552 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2552

ข้อมูล ณ เดือน.....