ลำดับที่ รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562
1.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
2.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
3.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

       ลำดับที่ รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561
1.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
2.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
3.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
4.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561
5.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
6.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
7.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561
8.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561
9.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
10.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 10/2561 วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561
11.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561 วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561
12.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 12/2561 วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
13.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 13/2561 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
14.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 14/2561 วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561

       ลำดับที่ รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560
1.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560
2.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
3.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
4.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
5.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
6.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
7.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
8.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560
9.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560 วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
9.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 10/2560 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560

       ลำดับที่ รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559
1.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559
2.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559
3.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2559
4.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559
5.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
6.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559
7.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559 วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559
8.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559 วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559


ข้อมูล ณ เดือน.....