ลำดับที่ รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560
1.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559
2.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559
3.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
4.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
5.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
6.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
7.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
8.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560
9.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560 วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
9.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 10/2560 วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560

       ลำดับที่ รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559
1.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559
2.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559
3.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2559
4.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559
5.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
6.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559
7.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559 วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559
8.
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559 วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559


ข้อมูล ณ เดือน.....