ชื่อผลงานวิจัย

ลำดับที่ ปี พ.ศ. ชื่อโครงการ ภาควิชา ผู้วิจัย
1.
2553
รายงานวิจัยเรื่อง การแปลอภิภาษาจากงานของอกาธา คริสตี้
Translation of Metalanguage in Agatha Christie.
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ผศ.ดร.สุนันทา วรรณสินธ์ เบล
2.
2554
รายงานวิจัยเรื่อง พระพุทธศาสนากับฟิสิกส์ใหม่
Buddhism and Modern Physics.
ภาควิชาปรัชญา
รศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
3.
2552
รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวคิดทางจริยศาสตร์ในงานเขียนของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
A Study of Ethical Thought in the Work of Phra Brahmakunabhorn (P.A. Pyutto).
ภาควิชาปรัชญา
รศ.ดร.ภัทรพร สิริกาญจน
4.
2552
รายงานวิจัยเรื่อง บริโภคนิยมกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของชุมชนมุสลิมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Consumerism and the Life Style of Musim Community in Hadyai Municipality, Songkhla Province.
ภาควิชาประวัติศาสตร์
อ.อรอนงค์ ทิพย์พิมล
5.
2554
รายงานวิจัยเรื่อง การปรับตัวของเกษตรกรทำนา ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
The adaptation of farmers in the repetitious flooding area Chumsaeng District Nakhon Sawan.
ภาควิชาภูมิศาสตร์
อ.ทรงชัย ทองปาน
6.
2553
รายงานวิจัยเรื่อง ลักษณะภาษาสนทนาของนักร้องนักแสดงไทยในสื่อโทรทัศน์และทัศนคติต่อภาษาที่ใช้
Features of Thai Entertainment Celebrities’ Speech and Attitudinal Responses toward Their Speech Styles.
ภาควิชาภาษาศาสตร์
ดร.ดียู ศรีนราวัฒน์
7.
2551
รายงานวิจัย กลวิธีบางประการในการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ วิเคราะห์จากแบบเรียนภาษาไทยพื้นฐาน 8 เล่ม
Some Teaching of the Thai Language to Foreigners: An Analysis Eight Fundamental Thai Textbooks.
ภาควิชาภาษาไทย
รศ.นวลทิพย์ เพิ่มเกษร
8.
2550
รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับสูง
A STUDY OF APPLICATION OF ICT FOR TRAINING ADVANCED JAPANESE LANGUAGE SKILLS.
ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น
รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
9.
2554
รายงานวิจัยเรื่อง ศักยภาพการผลิตบัณฑิต ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์
Potentiality of the French Department for the Cultivation of Graduates, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University.
ภาควิชาฝรั่งเศส
- ผศ.ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย
- อ.ชนยา ด่านสวัสดิ์
10.
2554
รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ และกระบวนการสร้างเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
Pattern and Process Development in respect of the Enhancement of Morality, Virtue and Code of Ethics of Persons engaged in Educational Professions.
- ภาควิชาภูมิศาตร์
- ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
- ภาควิชาจิตวิทยา
- อ.ทรงชัย ทองปาน
- ผศ.ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย
- อ.ชนยา ด่านสวัสดิ์
- ผศ.ชัชวาล เทียมถนอม
11.
-
รายงานวิจัยเรื่อง การปรับตัวของการผลิตข้าวและชาวนาในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากระดับสูง ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
The agricultural adaptation of rice production and farmers in the repetitious high flooding areas of the lower Northern Region (LNR).
ภาควิชาภูมิศาตร์
อ.ทรงชัย ทองปาน
12.
2554
รายงานวิจัยเรื่อง การสร้างและออกแบบเว็บไซต์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศสสำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้น
ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
- อ.ชนยา ด่านสวัสดิ์
- ผศ.ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย
13.
2554
รายงานวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้ทักษะเป็นฐานความคิดในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสสำหรับเลขานุการ (ฝ.485)
ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
ผศ.ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย
14.
2555
ผลการประเมิน "โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการด้านภาษาต่างประเทศและกลุ่มอาชีพมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์"
-
-
15.
2553
รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษากลวิธีการเขียนเรียงความเชิงโต้งแย้งของนักศึกษาที่มีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์วิชยา ปิดชามุก
16.
2553
รายงานวิจัยเรื่อง กลวิธีการทำความเข้าใจและประมวลผลสำนวนภาษาอังกฤษโดยนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ณ ระนอง
17.
2555
การสำรวจองค์ความรู้ด้านไทยศึกษาในฐานข้อมูล CNKI ของจีน: กรณีศึกษาวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
A survey on Thai studies knowledge in CNKI database: A case study of Chinese Master's degree and PhD theses
ภาควิชาภาษาจีน
ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์
18.
2555
การทำนายแนวโน้มการซื้อแบบย้ำทำของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์: บุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ
The Prediction of Compulsive Buying Tendency among Thammasat University Students by Identity-related Factors: Big Five Personality, Identity Motives and Self-construal
ภาควิชาจิตวิทยา
อ.พัฒนกิจ ชอบทำกิจ
19.
2553
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่พรมแดนไทย-กัมพูชาบริเวณปราสาทเขาพระวิหาร: ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเส้นพรมแดน
The Local History of Thai-Cambodia Border around Prasat Preah Vihear Temple: The Relationship between Local People and Border Line
ภาควิชาประวัติศาสตร์
อ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
20.
2554
การสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีวัฒนธรรมวังประจบ ในเขตลุ่มน้ำแม่ระกา อ.เมืองตาก จ.ตาก
The Archaeological Survey and Excavation of Wang Prachop Culture in Maeraka River, Mueang Tak District, Tak province, Thailand
ภาควิชาประวัติศาสตร์
อ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
21.
2555
ปัญหาในการใช้และการเรียนรู้คำช่วยชี้สถานที่ に (ni) และで(de) ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
Problems and Acquistion of Japanese Particles Showing Location 'ni' and 'de' of Thai Learners
ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น
รศ.ดร.สมเกียรติ เชวงกิจวณิช
22.
2554
การศึกษาการตั้งชื่อของชาวไทลื้อที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
A Study of Tai Lue Naming in Phu sang District, Phayao Province
ภาควิชาภาษาไทย
รศ.อรพัช บวรรักษา
ผศ.พรทิพย์ เฉิดฉินนภา
ผศ.รังรอง เจียมวิจักษณ์
อ.อำนาจ ปักษาสุข
23.
2552
ความหมายและหน้าที่ทางสังคมของสื่อพื้นบ้านไทย:
การวิเคราะห์ข้อความเชิงวิพากษ์
ภาควิชาภาษาศาสตร์
รศ.ดร.ชลธิชา บำรุงรักษ์
24.
2554
ภูมิปัญญาท้องถิ่น "ผญาอีสาน": การวิเคราะห์ลักษณะภาษาและสังคม
ภาควิชาภาษาศาสตร์
รศ.ดร.ชลธิชา บำรุงรักษ์
25.
2554
พลวัตความขัดแย้งทางการเมืองและการทหารในรัฐฉาน:
ศึกษาเชิงแนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศาสตร์
อ.ดุลยภาค ปรีชารัชช
26.
2553
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับญี่ปุ่น
ค.ศ.1965-2009
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศาสตร์
รศ.นพดล ชาติประเสริฐ
27.
2557
ตัวละครปรปักษ์ในวรรณคดีสันสกฤต: กรณีศึกษษราวณะ
ในรามายณะฉบับวาลมีกิ
ภาควิชาภาษาไทย
อ.นาวิน วรรณเวช
28.
2557
ข้อบกพร่องด้านการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาที่เรียนวิชา
การใช้ภาษาไทย (ท.161)
ภาควิชาภาษาไทย
รศ.ลักษณา โตวิวัฒน์
29.
2555
การสำรวจองค์ความรู้ด้านไทยศึกษาในฐานข้อมูลเวยผู่ของจีน:
กรณีศึกษาบทความช่วงปี 1989-2012
ภาควิชาภาษาจีน
อ.ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ
30.
2555
Development of an Instructional Model for Writing
Scientific Research Articles Written in English (Phase 3)
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ผศ.ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์
31.
2553
Development of an Instructional Model for Writing
Scientific Research Articles Written in English
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ผศ.ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์