ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาปริญญาตรี หมดเขตประกาศ
- นักศึกษาผู้ที่ได้รับโควตาวิชา ภาคการศึกษา 2 / 2562
30 พ.ย.62
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับโควตารายวิชาภาษาอังกฤษ (EG) รอบ 2 ภาค2/2562
15 พ.ย.62
- ศึกษาผู้ที่ได้รับโควตาวิชา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอบ 1 ภาค 2 ปีการศึกษา 2562
31 ต.ค.62
- คู่มือ ลงทะเบียนโควตาโอนไลน์
-
- เว็บขอโควตาภาษาอังกฤษรอบ 3 ภาค 2/2558 ==>> http://liberalarts-quota.org/
-
- การใช้ระบบการขอโควตาออนไลน์ และสามารถดาวโหลดคู่มือการใช้ระบบได้ที่นี่
-
- ประกาศฝ่ายการนักศึกษา เรื่องการนำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ
-
- การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสหวิทยาการ ในปีการศึกษา 2557
-
- การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มแข็ง
-
- แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสหวิทยาการ
-
- แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติในสถานศึกษา
-
- ระเบียบมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2549
-
- ประกาศ! "นโยบายการเข้าห้องเรียนวิชา EG ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Work and Travel หรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกัน"สำคัญ
-

ประกาศเกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมดเขตประกาศ
- การปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสหวิทยาการ ฉบับ พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2552
-
- การแก้ไขวิชาบังคับก่อนของรายวิชา จน.371 ในหลักสูตรศิปลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
-
- การเพิ่มและแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
-
- การเพิ่มวิชาเลือกในหลักสูตร พ.ศ.2552 และการเปลี่ยนแปลงการเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
-
- การเพิ่มวิชาเลือกและเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
-
- การแก้ไขวิชาบังคับก่อนในส่วนวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
-
- การเปิดรายวิชาเลือกเพิ่มเติมในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547)
-
- การแก้ไขวิชาบังคับก่อนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
-
- การแก้ไขวิชาบังคับก่อนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)
-

แบบฟอร์มต่างๆ หมดเขตประกาศ
- แบบฟอร์มเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรี (แบบฟอร์มกระจายโครงสร้างแจ้งจบการศึกษา)
-
- แบบฟอร์มคำรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตรปริญญาตรี
-
- แบบฟอร์มเชิญอาจารย์พิเศษ
-
- แบบฟอร์มเทียบโอนหน่วยกิตของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
-
- แบบฟอร์มเทียบโอนรายวิชาต่างประเทศ
-
- คู่มือประชาชน
-
- แบบฟอร์มคำร้องนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เท่านั้น ใช้ในกรณี เช่น)
   - เพิ่มวิชาล่าช้า , ถอน W ล่าช้า เอกสารแนบใบเกรด
   - ลงทะเบียนมากว่า – น้อยกว่ากำหนด เอกสารแนบใบเกรด
   - ลงทะเบียนนอกคณะ-มากกว่าในคณะ เอกสารแนบใบเกรด
   - ลาออก เอกสารแนบจดหมายรับรองผู้ปกครอง , สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง ,ใบเกรด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
   - Regrade เอกสารแนบใบเกรด
   - ขอฝึกงาน เอกสารแนบแบบฟอร์มฝึกงาน , ใบเกรด
   - อื่นๆ เอกสารแนบสอบถามงานบริการการศึกษาของคณะ
-
- แบบฟอร์มคำร้องกรณีขาดสอบ ยื่นคำร้อง 2 ชุด ทำเฉพาะข้อ 1 แนบใบเกรด และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-
- แบบฟอร์มใบลาพักการศึกษา ยื่นคำร้อง 2 ชุด แนบใบเกรด , จดหมายรับรองจากผู้ปกครอง , สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-
- แบบฟอร์มฝึกงาน
-
- แบบฟอร์มใบแสดงความจำนงเข้าสาขาวิชาเอก
-
- แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องอาคารคณะศิลปศาสตร์
-