หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 หมดเขตประกาศ
- ศธ.0516.06-ว.622 การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2561
   - เอกสารหมายเลข 1 หลักการแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2561
   - เอกสารหมายเลข 2 แนวทางการจัดการศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตวิชาวิชา (รูปแบบวิชาฝึกงาน ฝึกปฏิบัติตามรูปแบบที่ มธ.กำหนด)
   - เอกสารหมายเลข 3 แบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตร (GREATS) ส่งฝ่ายวิชาการ มธ. ทุกหลักสูตร โปรด Download แบบฟอร์ม
   - เอกสารหมายเลข 4 รูปแบบการเขียนภาคผนวกในเล่ม มคอ.2 สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 ทุกหลักสูตร
     โปรด Download แบบฟอร์ม
   - Template มคอ.2 ใช้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2561 มีการปรับปรุงหมวด 1 และ หมวด 7
- เอกสารประกอบการจัดโครงการแนวทางการเขียน มคอ. 2 สาหรับหลักสูตรปรับปรุงแก้ไขในระดับปริญญาตรี หมวด 4 ผลการเรียนรู้ฯ
  โดย รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์
- รหัสหลักสูตรสำหรับใส่ในเล่ม มคอ.2 Update 31-สิงหาคม-59 (คณะศิลปศาสตร์โปรดดูหน้าที่ 3 และหน้า 4)
- กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2561 คณะศิลปศาสตร์ (ณ พ.ค. 2559)
- หลักการเขียนคำอธิบายรายวิชาเบื้องต้น
- การกำหนดผลการเรียนรู้ใน Curriculum Mapping (ลงวันที่ 4 กันยายน 2558)
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ใช้หลักเกณฑ์ฉบับนี้
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558และแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ประเด็นอาจารย์