บุคลากรของ หน่วยงาน/ โครงการ จำนวนบุคลากร (คน)
งานบริหารและธุรการ
27
  - ท่าพระจันทร์
13
  - ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
9
งานวิเทศสัมพันธ์
2
งานบริการการศึกษา
9
งานนโยบายและแผน
4
งานการคลัง
5
งานพัสดุ
5
งานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
12
งานบัณฑิตศึกษา
3
งานศูนย์วิจัย
5
งานประกันคุณภาพการศึกษา
3
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
4
โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา
4
โครงการรัสเซียศึกษา
4
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
4
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)(หลักสูตรนานาชาติ)
1
โครงการปริญญาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
2
โครงการปริญญาโทต่อเนื่องปริญญาเอก
3
โครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา
1
รวมทั้งสิ้น 116

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2557