บุคลากรของ หน่วยงาน/ โครงการ จำนวนบุคลากร (คน)
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารงานทั่วไปและธุรการ
33
  - ท่าพระจันทร์
10
  - หมวดผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ /หมวดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /หมวดซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสต/คอมพิวเตอร์
11
งานบริหารการศึกษาและวิจัย
8
งานงบประมาณ แผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6
งานการคลังและพัสดุ
6
งานทั่วไป
4
งานบริการสังคม
11
งานบัณฑิตศึกษา
3
งานส่งเสริมผลงานวิชาการและวิจัย
4
งานวิเทศสัมพันธ์
2
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
4
โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา
4
โครงการรัสเซียศึกษา
4
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
4
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)(หลักสูตรนานาชาติ)
4
โครงการปริญญาโทต่อเนื่องปริญญาเอก
3
รวมทั้งสิ้น 118

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2557