บุคลากรของ หน่วยงาน/ โครงการ จำนวนบุคลากร (คน)
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารงานทั่วไปและธุรการ
27
  - ท่าพระจันทร์
13
  - หมวดผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ /หมวดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /หมวดซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสต/คอมพิวเตอร์
9
งานบริหารการศึกษาและวิจัย
9
งานงบประมาณ แผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4
งานการคลังและพัสดุ
5
งานทั่วไป
5
งานบริการสังคม
12
งานบัณฑิตศึกษา
3
งานส่งเสริมผลงานวิชาการและวิจัย
5
งานวิเทศสัมพันธ์
2
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
4
โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา
4
โครงการรัสเซียศึกษา
4
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
4
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)(หลักสูตรนานาชาติ)
1
โครงการปริญญาโทต่อเนื่องปริญญาเอก
3
รวมทั้งสิ้น 116

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2557