งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารงานทั่วไป

นายบรรเจิด จิระกาล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารงานทั่วไป
e-mail: bjirakan@hotmail.com
โทร: 0-2696-5204


[หมวดสำนักงานคณบดี]

นางสาวนภา ยุบุญเพลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: npa.y22@gmail.com
โทร: 0-2696-5610


<-

[หมวดสำนักงานหัวหน้าภาควิชา]

นางสาวจารุจิตร กอบัว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2696-5660

นางสาวสุภาพร ทิฐิกัจจธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: s.thttikatijatham@yahoo.com
โทร: 0-2696-5629

นางสาวเยาว์ดี ธรรมทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: yaowadee-ao@hotmail.com
โทร: 0-2696-5660


นางเดือนเพ็ญ แสนสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: annduenpen@hotmail.com
โทร: 0-2696-5629

นางสาวธนัฎฐา ทองหอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2696-5660

นางจุฑารัตน์ ดีวงศ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
e-mail: chutarattu49@hotmail.com
โทร: 0-2696-5205

นางสาวอารีรัตน์ เมืองลำเจียก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2696-5205

นางสาวธิดารัตน์ พูลเกิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2696-5205

นางสาวสุจิรัตน์ พจน์ศิลป์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2696-5205


นางสาวมนัสพร กลิ่นชื่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2696-5205


[หมวดอาคารและยานยนต์] [หมวดซ่อมบำรุงอาคารสถานที่]

นายสนธินันท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
e-mail: sontinanpalakawongnanyuttaya@yahoo.com
โทร: 0-2696-5229

นายสิทธิชัย ลัดลอย
วิศวกรชำนาญการ
e-mail: ludloy@hotmail.com
โทร: 0-2696-5629


[หมวดบุคคล]

นางสาวสุกัญญา แอนดะริส
นักบุคคล
e-mail: sukanyatu49@hotmail.com
โทร: 0-2696-5205

นางสาวปิยะฉัตร รสานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: rasanont@hotmail.com
โทร: 0-2696-5207

นางกนกกานต์ กุญแจทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2696-5207


ศูนย์รังสิต
[หมวดสารบรรณและรับ-ส่ง] ท่าพระจันทร์

นางเกศแก้วกัลยา กันปนก
พนักงานเก็บเอกสาร
e-mail: katkawkunya@hotmail.com
โทร: 0-2696-5629

นางสาวมณีรัตน์ หิรัญมาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2696-5629

นางวัฒนา จูงใจ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
e-mail:
โทร: 0-2613-2605


[พนักงานสถานที่-ศูนย์รังสิต]

นายสม ชาวประมัย
พนักงานสถานที่

นางสมบูรณ์ ศรีเอี่ยม
พนักงานสถานที่

นางสมใจ แซ่ลิ้ม
พนักงานสถานที่


นายฉิมพลี โสดาทุม
พนักงานขับรถยนต์

นางกาญจนา จันทร์พัฒนพิชัย
พนักงานสถานที่

นางปัณณพร ทองเขตไทย
พนักงานสถานที่


นางสมจิตร์ เอี่ยมสำอางค์
พนักงานสถานที่

นางศรีเมือง ดำริห์กล้า
พนักงานสถานที่

นางสุมาลี พวงคำ
พนักงานสถานที่