งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารงานทั่วไป

นายพงษ์พิพัฒน์ ปวรินทรางกูร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารงานทั่วไป
e-mail: ppirapon@tu.ac.th
โทร: 0-2696-5204


[หมวดสำนักงานคณบดี]

นางสาวนภา ยุบุญเพลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: npa.y22@gmail.com
โทร: 0-2696-5610


<-

[หมวดสำนักงานหัวหน้าภาควิชา]

นางสาวจารุจิตร กอบัว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2696-5660

นางสาวสุภาพร ทิฐิกัจจธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: s.thttikatijatham@yahoo.com
โทร: 0-2696-5629

นางสาวเยาว์ดี ธรรมทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: yaowadee-ao@hotmail.com
โทร: 0-2696-5660


นางเดือนเพ็ญ แสนสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: annduenpen@hotmail.com
โทร: 0-2696-5629

นางสาวธนัฎฐา ทองหอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2696-5660

นางจุฑารัตน์ ดีวงศ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
e-mail: chutarattu49@hotmail.com
โทร: 0-2696-5205

นางสาวอารีรัตน์ เมืองลำเจียก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2696-5205

นางสาวธิดารัตน์ พูลเกิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2696-5205

นางสาวสุจิรา พจน์ศิลป์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2696-5205


นางสาวมนัสพร กลิ่นชื่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2696-5205


[หมวดอาคารและยานยนต์] [หมวดซ่อมบำรุงอาคารสถานที่]

นายสนธินันท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
e-mail: sontinanpalakawongnanyuttaya@yahoo.com
โทร: 0-2696-5229

นายสิทธิชัย ลัดลอย
วิศวกรชำนาญการ
e-mail: ludloy@hotmail.com
โทร: 0-2696-5629


[หมวดบุคคล]

นางสาวสุกัญญา แอนดะริส
นักบุคคล
e-mail: sukanyatu49@hotmail.com
โทร: 0-2696-5205

นางสาวปิยะฉัตร รสานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: rasanont@hotmail.com
โทร: 0-2696-5207

นางกนกกานต์ กุญแจทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2696-5207


ศูนย์รังสิต
[หมวดสารบรรณและรับ-ส่ง] ท่าพระจันทร์

นางเกศแก้วกัลยา กันปนก
พนักงานเก็บเอกสาร
e-mail: katkawkunya@hotmail.com
โทร: 0-2696-5629

นางสาวมณีรัตน์ หิรัญมาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2696-5629

นางวัฒนา จูงใจ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
e-mail:
โทร: 0-2613-2605


[พนักงานสถานที่-ศูนย์รังสิต]

นายสม ชาวประมัย
พนักงานสถานที่

นางสุณิสา คิ้วแดง
พนักงานสถานที่

นางสมใจ แซ่ลิ้ม
พนักงานสถานที่


นางพะเยาว์ ศักดิ์นุภาพ
พนักงานสถานที่

นางกาญจนา จันทร์พัฒนพิชัย
พนักงานสถานที่

นางปัณณพร ทองเขตไทย
พนักงานสถานที่


นางสมจิตร์ เอี่ยมสำอางค์
พนักงานสถานที่

นางศรีเมือง ดำริห์กล้า
พนักงานสถานที่

นางสุมาลี พวงคำ
พนักงานสถานที่


นางสมบูรณ์ ศรีเอี่ยม
พนักงานสถานที่

นายฉิมพลี โสดาทุม
พนักงานขับรถยนต์