โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)(หลักสูตรนานาชาติ)

นางสาวรุ่งทิวา แสงแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)(หลักสูตรนานาชาติ)
e-mail: rung292000@hotmail.com
โทร: 0-2613-2603


นายธมกร จำนงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2613-2609

นายฉัตรฉัตรชัย มงคลสิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2613-2609