โครงการปริญญาโทต่อเนื่องปริญญาเอก

นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณบัตร
ผู้จัดการโครงการปริญญาโทต่อเนื่องปริญญาเอก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: jpjpnice@gmail.com
โทร: 0-2613-2651-2, 0-2613-2570


นางสาววราภรณ์ ศิริรัศมี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: ice_41asia@hotmail.com
โทร: 0-2613-2651-2, 0-2613-2570

นางสาวพิชชาภา สุขใจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2613-2651-2, 0-2613-2570