ท่าพระจันทร์

นายสมชาย มากพันธ์ผล
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารและธุรการ (ท่าพระจันทร์)
นายช่างอิเล็คทรอนิกส์
e-mail: chaition@hotmail.com
โทร: 0-2696-5204


ตึกศิลปศาสตร์

นายบุญมี ทิมดี
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นางอรัญญา วงศาสถาพร
พนักงานสถานที่

นางสาวสุทธาทิพย์ เสนีย์รัตน
พนักงานสถานที่


นางสาวอรรัตน์ ผดุงใน
พนักงานสถานที่

นางวาสนา ช่างกลึงเหมาะ
พนักงานสถานที่


ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ

นางจรัสศรี ศรีชาวนา
พนักงานสถานที่

นางบุญเหลือ ศรีมงคล
พนักงานสถานที่