โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา

นางสาวอัญชลิน คูรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการโครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา
e-mail: basprogramme@gmail.com
โทร: 0-2613-2618, 0-2613-2625


นางสาวชลิดา อนุประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร: 0-2613-2618, 0-2613-2625

นางสาวคนึงนิตย์ ตั้งกัลยานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร: 0-2613-2618, 0-2613-2625

นางสาวมัตตติกา จันทร์หอมกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร: 0-2613-2618, 0-2613-2625