โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

นางสาวจิรัฐติกาล ธูปกระจ่าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
e-mail: jirattika103.tu@gmail.com
โทร: 0-2696-5658


นางสาวอรวรรณ โอนทวัต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: neng_nop@hotmail.com
โทร: 0-2696-5648

นางสาวดวงเนตร ไชยเชษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2696-5648

นางสาวศุภลักษณ์ ใจงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: mednun_3@hotmail.com
โทร: 0-2696-5648