งานการคลังและพัสดุ

นางสาวจันทิมา ภูมิรุจา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานการคลังและพัสดุ
e-mail: noojant@gmail.com
โทร: 0-2696-5217


นางสาวปราณี สินกั่ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
e-mail: pranee.tu55@gmail.com
โทร: 0-2696-5216

นางสาวอัญชลี สร้อยน้อย
นักวิชาการเงินและบัญชี
e-mail: an_n2u@hotmail.com
โทร: 0-2693-5216

นางสาวสินใจ เกกาคำ
ู้ปฏิบัติงานบริหาร
e-mail:
โทร: 0-2693-5216


นางสาวธัญญาเรศ หนูเส็ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
e-mail:
โทร: 0-2696-5215

สุจิตรา บุญธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี
e-mail:
โทร: 0-2696-5222