งานวิเทศสัมพันธ์

นางสาวกรรณิการ์ มีศักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: mkannika@tu.ac.th
โทร: 0-2696-5206


นางสาวอรวรรณ ช่างกลึงเหมาะ
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
e-mail: nay_doraemon@hotmail.com
โทร:0-2613-2602