งานบัณฑิตศึกษา

นางสาวกฤตยา ประพันธะโกมล
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา
sweetestandpp@hotmail.com
โทร: 0-2613-2696


นางสาววงเดือน สมีพันธ์
นักวิชาการศึกษา
e-mail: wongduen007@hotmail.com
โทร: 0-2613-2696

นางสาวชนิตา คีมกระโทก
นักวิชาการศึกษา
e-mail: chanitapum2521@hotmail.com
โทร: 0-2613-2696