งานบัณฑิตศึกษา

นางสาวกฤตยา ประพันธะโกมล
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา
e-mail: sweetestandpp@hotmail.com
โทร: 0-2613-2695, 2696


นางสาววงเดือน สมีพันธ์
นักวิชาการศึกษา
e-mail: wongduen007@hotmail.com<
โทร: 0-2613-2695, 2696

นางสาวชนิตา คีมกระโทก
นักวิชาการศึกษา
e-mail: pum.arts24@gmail.com
โทร: 0-2613-2695, 2696

นางสาวยุภาลัย ปู่ชัยเคน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2613-2695, 2696