งานทั่วไป

นางศิริพร ศุภโยธิน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หัวหน้างานทั่วไป
e-mail: siri2605@windowslive.com
โทร: 0-2696-5211


นางโสภา แจ้งพะเนียด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: sopar29@hotmail.co.th
โทร: 0-2696-5212

นางสาวกนกวรรณ กลิ้งกลม
นักวิชาการพัสดุ
e-mail: kpae2621@hotmail.co.th
โทร: 0-2696-5212

นางสาวกรณิศ รอดกลาง
นักวิชาการพัสดุ
e-mail:
โทร: 0-2696-5212