หมวดผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ /หมวดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /หมวดซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสต/คอมพิวเตอร์

ศูนย์รังสิต

นายบรรเจิด จิระกาล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-mail: bjirakan@hotmail.com
โทร: 0-2696-5674

นางสาวสุรัตดา แฝงด่านกลาง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-mail: fsuratda@gmail.com
โทร: 0-2696-5674

นางสาวชุติมา ชัยโอภาส
นักประชาสัมพันธ์
e-mail:
โทร: 0-2696-5674ท่าพระจันทร์

นายสมชาย มากพันธ์ผล
นายช่างอิเล็คทรอนิกส์
e-mail: chaition@hotmail.com
โทร: 0-2613-2653

นายคมคาย พานิช
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
e-mail: lomsak2011@gamil.com
โทร: 0-2613-2615

นายประพันธ์ ประพันธะโกมล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-mail: prapan@tu.ac.th
โทร: 0-2613-2615


นายบุญมี ทิมดี
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
e-mail: boonmeet@tu.ac.th
โทร: 0-2613-2615

นายไชยะ นทีรัตนกำจาย
นายช่างอิเล็คทรอนิกส์
e-mail: chaiya@tu.ac.th
โทร: 0-2613-2614