งานงบประมาณ แผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวสุนันทา หนูเนียม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้างานงบประมาณ แผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
e-mail: sununtha@hotmail.com
โทร: 0-2696-5280


นางสาววารุณี แซ่ตึ๊ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2696-5209

นางสาวณภัชญา วงศ์เทพบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2696-5209

นางสาวพัชรภรณ์ ทิบทิมเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
e-mail:
โทร: 0-2696-5209

นายรัตนพล เรืองรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: deuce_402@hotmail.com
โทร: 0-2696-5209

นายสุรชัย เพ่งงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: surachai_pang@hotmail.com
โทร: 0-2696-5224