งานส่งเสริมผลงานวิชาการและวิจัย

นายชินกฤต คงอยู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานส่งเสริมผลงานวิชาการและวิจัย
e-mail: krit@tu.ac.th
โทร: 0-2696-5223


นางสาวกฤตยา สุวรรณนิมิตร
นักวิจัยปฏิบัติการ
e-mail: ningnoongning@gmail.com
โทร: 0-2696-5223

นางสาวจุฬารัตน์ พรมรัตน์
เจ้าหน้าที่วิจัย
e-mail: chularat35@hotmail.com
โทร: 0-2696-5223

นางสาวรัฐนันท์ วิจิตรกฤตงพศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: ratthanan.v@hotmail.com
โทร: 0-2696-5223