งานส่งเสริมผลงานวิชาการและวิจัย

นายปวิช นววิรุฬห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานส่งเสริมผลงานวิชาการและวิจัย
e-mail: krit@tu.ac.th
โทร: 0-2696-5223


นางสาวกฤตยา สุวรรณนิมิตร
นักวิจัยปฏิบัติการ
e-mail: ningnoongning@gmail.com
โทร: 0-2696-5223

นางสาวจุฬารัตน์ พรมรัตน์
เจ้าหน้าที่วิจัย
e-mail: chularat35@hotmail.com
โทร: 0-2696-5223

นางสาวยุภาลัย ปู่ชัยเคน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2613-2695, 2696


สุธิดา มณีรัตนโชติ
เจ้าหน้าที่วิจัย
e-mail: sutida_mouy@hotmail.com
โทร: 0-2696-5223