โครงการรัสเซียศึกษา

นางรชยา ดลลัชนัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการโครงการรัสเซียศึกษา
e-mail: jeabjaja_happy@hotmail.co.th
โทร: 0-2696-5664


นายชูศักดิ์ บำรุงสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail:
โทร: 0-2696-5663

นางสาวจิตติมา ชัยประกายวรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: noknanearyear@gmail.com
โทร: 0-2696-5663

นางโสภิต ปราณีราษฎร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: pew-yo@hotmail.com
โทร: 0-2696-5664