โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

นายณัฐวุฒิ สง่างาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
e-mail: do_nat@hotmail.com
โทร: 0-2613-2673, 0-2613-2599


นางสาวดวงพร โคกระทิง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: duangddd@hotmail.com
โทร: 0-2613-2673, 0-2613-2599

นางสาวมิติดาญา กสิพูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: pun_haei@hotmail.com
โทร: 0-2613-2673, 0-2613-2599

นางสาวบุษกร สังดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
e-mail: nuauy_19@hotmail.com
โทร: 0-2613-2673, 0-2613-2599