งานบริหารการศึกษาและวิจัย

นางสาวพรรณทิพา ดีเสนาะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารการศึกษาและวิจัย
e-mail: jumjar2002@hotmail.com
โทร: 0-2696-5219


นางพรรณณมาศ ประทุมธารารัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
e-mail: pann_pra@hotmail.com
โทร: 0-2696-5621

นายพิสุทธิ์ ราชประดิษฐ์
พนักงานบริการ
e-mail:
โทร: 0-2696-5219

นายกิตติคุณ ทองกาบ
นักวิชาการศึกษา
e-mail: kiti-kun@tu.ac.th
โทร: 0-2696-5219


นายวิสันต์ ข่าทิพย์พาที
นักวิชาการศึกษา
e-mail: aunnoy_kha@hotmail.com
โทร: 0-2696-5219

นางสาวเสาวธาร เข็มทองคำ
นักวิชาการศึกษา
e-mail: nanny_wing193@hotmail.com
โทร: 0-2696-5621

นางสาวชมพูนุช รุ่งมา
นักวิชาการศึกษา
e-mail: pooh5219@hotmail.com
โทร: 0-2696-5219


นางสาวเกศราภรณ์ เส้งประถม
นักวิชาการศึกษา
e-mail: ketsraporn2530@gmail.com
โทร: 0-2696-5219