งานบริการสังคม

นางสาวปานแก้ว สังดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริการสังคม
e-mail: psangda@hotmail.com
โทร: 0-2613-2684, 0-2696-5222


นางสาวรัตนา บุบผามาตะนัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
e-mail: ynot_7@hotmail.com
โทร: 0-2613-2675

นางสาวกรรณิการ์ คำชื่น
นักประชาสัมพันธ์
e-mail: k_u_k4417@hotmail.com
โทร: 0-2613-2608

นางสาวผกากรอง ชาวประมัย
นักประชาสัมพันธ์
e-mail: e_kuk_kokkok@hotmail.com
โทร: 0-2696-5645


นางพิมล สีแปลก
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
e-mail:
โทร: 0-2613-2605

นายเจษฎาพร ปานสัมฤทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
e-mail:
โทร: 0-2696-5221

นางสาวมีนา พิมพา
นักวิชาการเงินและบัญชี
e-mail: meena-p@hotmail.com
โทร: 0-2613-2600


นางสาวกนกวรรณ ตรีธัญญา
นักวิชาการเงินและบัญชี
e-mail: ziczac_tk@hotmail.com
โทร: 0-2696-5222

นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
e-mail: su_jib01@hotmail.com
โทร: 0-2613-2607

นางสาวเกษร ทองท่าแพ
นักวิชาการเงินและบัญชี
e-mail: emily_sornzaa@hotmail.com
โทร: 0-2613-2607


โสภณัฐ ว่องวิกย์การ
นักวิชาการเงินและบัญชี
e-mail:
โทร: 0-2693-5216