ลำดับที่ คณาจารย์ของ ภาควิชา/ โครงการ จำนวนคณาจารย์ (คน)
1
สาขาวิชาจิตวิทยา
11
2
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
7
3
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
17
4
สาขาวิชาปรัชญา
12
5
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
12
6
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
6
7
สาขาวิชาภาษาไทย
37
8
สาขาวิชาภาษาจีน
10
9
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
16
10
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
47
11
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
14
12
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
14
13
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
7
14
สาขาวิชาภาษารัสเซีย
7
15
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
4
16
โครงการรัสเซียศึกษา
5
17
โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา
4
18
โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
1
19
กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน
2
20
โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)
1
รวมทั้งสิ้น 234

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555