ลำดับที่ คณาจารย์ของ ภาควิชา/ โครงการ จำนวนคณาจารย์ (คน)
1
ภาควิชาจิตวิทยา
11
2
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
7
3
ภาควิชาประวัติศาสตร์
17
4
ภาควิชาปรัชญา
12
5
ภาควิชาภาษาศาสตร์
12
6
ภาควิชาภูมิศาสตร์
6
7
ภาควิชาภาษาไทย
37
8
ภาควิชาภาษาจีน
10
9
ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น
16
10
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
47
11
ภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
14
12
ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
14
13
ภาควิชาภาษาเยอรมัน
7
14
ภาควิชาภาษารัสเซีย
7
15
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
4
16
โครงการรัสเซียศึกษา
5
17
โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา
4
18
โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
1
19
กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน
2
20
โครงการวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)
1
รวมทั้งสิ้น 234

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555