ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1.
อาจารย์
Donald Wagner
2.
อาจารย์
Edward Knuth
3.
อาจารย์
Peter Hammond
4.
อาจารย์
Stephen adams


ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555