ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นิพนธ์ ศศิภานุเดช
2.
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
3.
อาจารย์ ดร.
ปิยมาศ สรรพวีรวงศ์
4.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี
5.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศิริวรรณ วรชัยยุทธ
6.
รองศาสตราจารย์
สมชาย สุขะการค้า
7.
รองศาสตราจารย์ ดร.
สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์
8.
อาจารย์
อรณิศา วิริยธนานนท์
9.
อาจารย์
Peng Shengqun
10.
อาจารย์
Yang Hongkui
11.
อาจารย์
รัชกฤช วงษ์วิลาศ
12.
อาจารย์ ดร.
ณัฏฐนิจ แช่มสุวรรณวงศ์
13.
อาจารย์ ดร.
สุภินดา รัตนตั้งตระกูล


ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555