ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1.
อาจารย์
นิพนธ์ ศศิภานุเดช
2.
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
3.
อาจารย์ ดร.
ปิยมาศ สรรพวีรวงศ์
4.
อาจารย์ ดร.
ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี
5.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศิริวรรณ วรชัยยุทธ
6.
รองศาสตราจารย์
สมชาย สุขะการค้า
7.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์
8.
อาจารย์
อรณิศา วิริยธนานนท์
9.
อาจารย์
Peng Shengqun
10.
อาจารย์
Yang Hongkui
11.
อาจารย์
รัชกฤช วงษ์วิลาศ


ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555