ภาควิชาภาษาจีน

ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์

Position:
- รองศาสตราจารย์ ดร./Associate Professor Dr.

Education:
-
Research interests/ Recent publications
-

E-mail
limppakorn@yahoo.com

Tel.
-