ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1.
อาจารย์
กมลรัตน์ ศรีหารักษา
2.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กัญทิพา สรรพศรี
3.
ผู้ช่วยศาสตราจาย์
ขวัญจิรา ฉัตรพรรณรังสี
4.
อาจารย์
จิรธร สกุลวัฒนะ
5.
อาจารย์
จิราพร พรประภา
6.
อาจารย์
ญาณิกา เพชรโรจน์
7.
อาจารย์
ณัฐนิจ อัศวรักษาวงศ์
8.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณิชารีย์ สุรีย์ชัยนิรันดร์
9.
รองศาสตราจารย์ ดร.
ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล
10.
อาจารย์ ดร.
ต่อพงศ์ แจ่มทวี
11.
อาจารย์
ธนกร จีรธนวินท์
12.
รองศาสตราจารย์ ดร.
นันทวัน ชูอารยะประทีป
13.
อาจารย์ ดร.
นันทิกา พฤทธิกานนท์
14.
อาจารย์ ดร.
ปิรัญญา บุนนาค
15.
อาจารย์
ผณิดา ชื่นมนุษย์
16.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนาทิพย์ พินิจศักดิ์กุล
17.
รองศาสตราจารย์ ดร.
พนิดา ซิมาภรณ์
18.
อาจารย์
ภาวิณี กาญจนพันธุ์
19.
อาจารย์
ภาวิน มาลัยวงศ์
20.
อาจารย์ ดร.
ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
21.
อาจารย์
ภิญพรรณ สุวรรณสิงห์
22.
รองศาสตราจารย์
ยุพิน โภคฐิติยุกต์
23.
อาจารย์
วิชยา ปิดชามุก
24.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิรังรอง บุญนุช
25.
รองศาสตราจารย์
ศศี จันทร์ประพันธ์
26.
อาจารย์ ดร.
ศิริรัตน์ ณ ระนอง
27.
อาจารย์ ดร.
ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
28.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สาวิตรี แฮมมอนด์
29.
รองศาสตราจารย์ ดร.
สุปรียา วิลาวรรณ
30.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุริยันติ์ ปานเล่ห์
31.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เสน่ห์ ทองรินทร์
32.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์
33.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
นุชชฎา ดำรงศิริ
34.
อาจารย์
ณศธร วิทยารัฐ
35.
อาจารย์
กมลวรรณ ฝ่ายรีย์
36.
อาจารย์
วรรณ์กนก พรหมเดชะ
37.
อาจารย์
ณัฐพล ตรีพรชัยศักดิ์
38.
อาจารย์
นทีพร แก้วคง
39.
อาจารย์
สยารัตน์ ทองรุจิรัชต์กุล
40.
อาจารย์
วิศรุต ไผ่นาค


ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555