ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ต่อพงศ์ แจ่มทวี
TORPONG JAMTAWEE

Position:
- อาจารย์ ดร./Lecturer

Education:
- อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
- Deutschlehrer Diplom
- MS.in Ed., Ph.D

Research interests/ Recent publications
- English for Tourism
- Arts E Cultwe
- TEFL, TESOL

E-mail
tjamt@hotmail.com

Tel.
02-613-2663, 02-696-5281