ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ปิรัญญา บุนนาค

Position:
- อาจารย์ ดร./Lecturer

Education:
- B.A. (English), Thammasat University
- M.A.(TESOL), The Ohio State University, Columbus, Ohio
- Advanced Certificate in English, Institute of International House, London
- Advanced Practical Certificate in TESOL, Institute of International House,
- Advanced Practical Certificate in Teacher Training, University of London
- Ph,D.(Curriculum and Instruction), Kasetsart University

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ งานวิจัยล่าสุด
- ประเมินผลอย่างไรให้ได้ผล, ปิรัญญา บุนนาค และสำราญ ทองเล็ก, วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 2552
- เพิ่มพูนความรู้เรื่องศัพท์, Reader's Digest สรรสาระ, 2004-2008

E-mail
piranya@tu.ac.th

Tel.
02-613-2655, 02-696-5290