ภาควิชาภาษาอังกฤษ

พนาทิพย์ พินิจศักดิ์กุล

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /Assistant Professor

Education:
- ปริญญาโท (M.A.) Nottingham University, UK.
- ปริญญาตรี (อ.บ.) จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะอักษรศาสตรื จุฬาฯ (เอกภาษาอังกฤษ โทภาษาฝรั่งเศส)

Research interests/ Recent publications
- Grammar, English Structure, Reading, Writing

E-mail
panatipp@hotmail.com

Tel.
02-613-2570, 02-696-5647