ภาควิชาภาษาอังกฤษ

พนิดา ซิมาภรณ์
PHANIDA SIMAPORN

Position:
- รองศาสตราจารย์ ดร./Associate Professor

Education:
- Ph.D (English) USA
- MA (English) USA
- BA (English) Thammasat University

Research interests/ Recent publications
- Translation
- Reading

E-mail
panidatillnata@yahoo.com

Tel.
02-613-2591, 02-696-5286