ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ยุพิน โภคฐิติยุกต์

Position:
- รองศาสตราจารย์ /Associate Professor

Education:
-

Research interests/ Recent publications
-

E-mail
yapintam@yahoo.com

Tel.
02-613-2578, 02-696-5281