ภาควิชาภาษาอังกฤษ

อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์
APISAK PUPIPAT

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร./Assistant Professor

Education:
- คบ. (ภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาฯ
- อบ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาฯ
- MA. (Applied Linguisties) (Teachers College, Columbia University, USA)

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ งานวิจัยล่าสุด
- การใช้สื่อต่างๆ ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เช่น การ์ตูนสั้น เพลง ภาพยนตร์ โฆษณาและเรื่องตลก
- การจัดค่ายภาษาอังกฤษ
- ภาษาอังกฤษที่ในวงการวิทยาศาสตร์

Research interests/ Recent publications
- Using various media in English language teaching, eg. comic strips, songs, films advertisements and jokes
- Organizing English camps
- Scientific English

E-mail
apisakubu@yahoo.com

Tel.
-