ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ขนิษฐา กองทิพย์ จารุพินทุโสภณ
2.
อาจารย์
ชนยา ด่านสวัสดิ์
3.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชนาเนา วรัญญู
4.
อาจารย์
ธรณินทร์ มีเพียร
5.
อาจารย์
บัณฑูร ราชมณี
6.
อาจารย์ ดร.
มาริสา การีเวทย์
7.
อาจารย์
วันรัก สุวรรณวัฒนา
8.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศุภลัคน์ เตชะพงศธร
9.
รองศาสตราจารย์ ดร.
สัญชัย สุลักษณานนท์
10.
ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.
สิรจิตต์ เดชอมรชัย
11.
อาจารย์ ดร.
สุทิษา โรจนอันต์
12.
อาจารย์
อาทิตย์ วงษ์สง่า
13.
อาจารย์
Bruno Marchal
14.
อาจารย์ ดร.
Frederic CARRAL
15.
อาจารย์
Nicolas Revire
16.
อาจารย์
เฉลิมเกียรติ สุขเอียด
17.
อาจารย์
ป้อมเพชร ตาณังกร
18.
อาจารย์
คัคนางค์ คันธสายบัว


ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555