ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ขนิษฐา กองทิพย์ จารุพินทุโสภณ
2.
รองศาสตราจารย์ ดร.
จินตนา ดำรงค์เลิศ
3.
อาจารย์
ชนยา ด่านสวัสดิ์
4.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชนาเนา วรัญญู
5.
อาจารย์
ธรณินทร์ มีเพียร
6.
อาจารย์
บัณฑูร ราชมณี
7.
อาจารย์ ดร.
มาริสา การีเวทย์
8.
อาจารย์
วันรัก สุวรรณวัฒนา
9.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วีรวิทย์ เศรษฐวงศ์
10.
อาจารย์
ศุภลัคน์ เตชะพงศธร
11.
รองศาสตราจารย์ ดร.
สัญชัย สุลักษณานนท์
12.
ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.
สิรจิตต์ เดชอมรชัย
13.
อาจารย์ ดร.
สุทิษา โรจนอันต์
14.
อาจารย์
อาทิตย์ วงษ์สง่า
15.
อาจารย์
Bruno Marchal
16.
อาจารย์ ดร.
Frederic CARRAL
17.
อาจารย์
Nicolas Revire
18.
อาจารย์
เฉลิมเกียรติ สุขเอียด


ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555