ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส

ขนิษฐา กองทิพย์ จารุพินทุโสภณ

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร./Assistant Professor

Education:
-
Research interests/ Recent publications
-

E-mail
kanitthakj@hotmail.com

Tel.
02-613-2622, 02-696-5272