ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1.
อาจารย์
ไกรวุฒิ เจริญศิริ
2.
อาจารย์
จินดา แซ่จึง
3.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ดรุณวรรณ กำธรเกียรติ
4.
อาจารย์
ทรงชัย ทองปาน
5.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาลีรัตน์ สมบัติ
6.
รองศาสตราจารย์
สรรค์ใจ กลิ่นดาว
7.
อาจารย์
นิธิมา เนื่องจำนงค์
8.
อาจารย์
วสินี วรรณศิริ
9.
อาจารย์
สุขาวดี ศิลปรัตน์
10.
อาจารย์
กฤชญาณ อินทรัตน์


ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555