ภาควิชาภูมิศาสตร์

ทรงชัย ทองปาน

Position:
- อาจารย์ /Lecturer

วุฒิการศึกษา:
- ประกาศนียบัตรการวิจัยทางสังคม (Graduate Diploma in Social Research) คณะสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544
- อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Arts) สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต (Bachelor of Arts) สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539
สาขาที่เชี่ยวชาญ/ งานวิจัยล่าสุด
1.การประเมินผลโครงการศูนย์ต้อนรับผู้ร่วมสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (2550, นักวิจัย)

2.การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครรักษาดินแดน ละหัวหน้ากลุ่มผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวชายแดนไทย-พม่า เรื่อง สิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามกระบวนการยุติธรรม เสนอกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (2550, นักวิจัย)

4.โครงการประเมินผลการดำเนินงานแผนชุมชนตามโครงการแผนชุมชนพึ่งตนเอง เสนอกรุงเทพมหานคร (2550, นักวิจัย)

5.โครงการติดตาม และประเมินผลหน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย การเคหะแห่งชาติ (2550, นักวิจัย)

6.โครงการการศึกษา และจัดทำรายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 เสนอการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2551, นักวิจัย)

7.โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์องค์การมหาชน เสนอสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพร.) (2551, นักวิจัย)

8.โครงการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 1) เสนอกรมทางหลวงชนบท (2551, นักวิจัย)

9.โครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงสวัสดิการ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (2551, นักวิจัย)

10.โครงการศึกษาระบบบริหารราชการแผ่นดินเพื่อการจัดการงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ในเชิงมิติพื้นที่ (Area) เสนอ สำนักงบประมาณ (2552, นักวิจัย)

11.โครงการประเมินความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับโอนถนนจากกรมทางหลวงชนบท เสนอ กรมทางหลวงชนบท (2552, หัวหน้าโครงการ)

12.โครงการการสังเคราะห์งานวิจัยทางภูมิศาสตร์เพื่อวางแผนพัฒนางานวิจัย (2553, หัวหน้าโครงการ)

13.ความสามารถของท้องถิ่นในการบริหารจัดการถนนเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553)

E-mail
songchaius@yahoo.com

Tel.
02-696-5624