ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
1.
อาจารย์
กนกขวัญ แก้วแท้
2.
อาจารย์
คงกฤช พุกกะมาน
3.
อาจารย์
ดนยา รักศีล
4.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภรรดา ทามุระ
5.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุดาวรรณ สินธุประมา
6.
อาจารย์
สุทธิชล โพธิรังษี
7.
อาจารย์
Andreas Knoop
8.
อาจารย์
ศิริมา ศิริทรัพย์สถิตย์


ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555