ภาควิชาภาษาเยอรมัน

ภรรดา ทามุระ
PHANDA TAMURE

Position:
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /Assistant Professor

Education:
- B.A. ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.A. (ภาษาและวรรรคดีเยอรมัน) Philipps - Universitat Marburg
- B.A. (2 nd Houor), Thammasat University
- M.A. (German language and Literature)
- Ph.D

สาขาที่เชี่ยวชาญ/ งานวิจัยล่าสุด
- การออกเสียงภาษาเยอรมันของผู้เรียนชาวไทย
- การสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ

Research interests/ Recent publications
- Translation
- German Linguisties

E-mail
phanda.tamura@gamil.com

Tel.
02-696-5606